Trồng Bát Nhã Lớn


Bản Đồ Trồng Cây
- Tây Thành Đô và Bắc Tuyền Châu.


Phần Thưởng Khi Thu Hoạch Cây 
- 16 Vàng
- 8 Túi ( 4 Vàng/Túi )
- 5.000.000 EXP
- 1 Mật Tịch x15 Theo Hệ Phái.

- 2 Trái Cây Ngẫu Nhiên
- 1 Bát Nhã Chứng Thư