Tính Năng Lên Cấp Nhận Quà Máy Chủ Viêm Đế

 


Thăng Cấp Nhận Trang Bị

Quà cấp 75

Nhận 1 Cặp Đông Phương Long Châu
 ( Giao Dịch Được )

Quà cấp 80

Nhận Set Trang Bị Tàng Kiếm 8x +9
( Giao Dịch Được )
Nhận 3 Mật Tịch X15 Theo Hệ Phái
( Khoá )

Quà cấp 85

Nhận 2 Vũ Khí 76 Random Theo Hệ Phái

Quà cấp 90

Nhận 2 Mật Tịch X20 Theo Hệ Phái

Quà Cấp 91

Nhận 2 Tàng Kiếm Kim Ấn
( Giao Dịch Được )

Quà cấp 92

Nhận 2 Tàng Kiếm Kỳ Thạch
( Giao Dịch Được )

Quà cấp 94

2 Tàng Kiếm Bảo Châu
 ( Giao Dịch Được )

Quà cấp 96

Nhận 1 Mật Tịch X20 Theo Hệ Phái
Nhận 1 Vũ Khí 86 Random Theo Hệ Phái

Quà cấp 97

Nhận 1 Nón Long Đằng +9
 Nhận 1 Áo Phụng Vũ +9

Quà cấp 98

Nhận 1 Áo Long Đằng +9
Nhận 1 Quần Phụng Vũ +9

Quà cấp 99

Nhận 1 Quần Long Đặng +9
 Nhận 1 Nón Phụng Vũ +9