Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Hào Kiệt

1. Đua Top Công Trạng

↪️Hai nhân vật đạt 1.600.000 công trạng đầu tiên ở hai phe Tống - Liêu (yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99 trở lên, yêu cầu quân hàm Soái) :


- Nhận 2,000,000 VNĐ + 1 thú cưỡi Chiến Tượng Nguyên Soái (vĩnh viễn) + 4.000.000 kim phiếu + 10 mật tịch x30 + danh hiệu Tống Đại Vương (Liêu Đại Vương) thuộc tính 10K HP + 10% tốc độ xuất chiêu + 3% phòng ngự ( HSD : 30 ngày ) và nhận full set trang bị Thương Ưng Nguyên Soái.

↪️ Top 1 Tướng Quân đạt công trạng 1.400.000 ở hai phe Tống - Liêu (yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99  trở lên, yêu cầu quân hàm Tướng) :
- Nhận 1 Mã Bài Vàng  + 3.000.000 kim phiếu 
+ 10 mật tịch x30 + full set trang bị Thương Ưng Tướng Quân.


↪️ Top 2 Tướng Quân đạt công trạng 1.400.000 ở hai phe Tống - Liêu (yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99  trở lên, yêu cầu quân hàm Tướng) :
- Nhận 1 Mã Bài Vàng  + 2.500.000 kim phiếu + 10 mật tịch x30 + full set set trang bị Thương Ưng Tướng Quân.


↪️ Top 3 Tướng Quân đạt công trạng 1.400.000 ở hai phe Tống - Liêu (yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99  trở lên, yêu cầu quân hàm Tướng) :
- Nhận 1 Mã Bài Vàng + 2.000.000 kim phiếu + 10 mật tịch x30 + full set set trang bị Thương Ưng Tướng Quân.

↪️ Top 4 Tướng Quân đạt công trạng 1.400.000 ở hai phe Tống - Liêu (yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99  trở lên, yêu cầu quân hàm Tướng) :
- Nhận 1 Mã Bài Vàng 1.500.000 kim phiếu + 10 mật tịch x30 + full set trang bị Thương Ưng Tướng Quân.

2. Đua Top Hệ Phái

↪️Nhân vật của tất cả các hệ phái (yêu cầu  10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99  trở lên) :

- Nhận 1 Mã Bài Vàng +  10 TCL + 10 TMKL + 1.000.000 kim phiếu + 5 mật tịch x30

3. Lưu Ý

- Yêu cầu để trống 20 ô hành trang để nhận TOP.
- Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 top trong các top trên.

- Thời gian đua top 20 ngày, nhân vật đủ điều kiện đến NPC Sứ Giả Đua Top (175/177) Biện Kinh để nhận thưởng. Lượt nhận top tính theo nhân vật click vào npc đầu tiên để nhận sẽ được top cao hơn, ví dụ 2 nhân vật đủ điều kiện nhận top thì nhân vật đến Npc Sứ Giả Đua Top click vào nhận thưởng trước sẽ đạt top cao hơn