Phần Thưởng Cấp Độ Máy Chủ Hào Kiệt

 


- Quà cấp 75 : 2 Ngọc Đông Phương Long Châu  ( Giao Dịch Được ) 

- Quà cấp 80 : Mã Bài Bạc + Nhận 1 Mật Tịch X25 Theo Hệ Phái ( Khoá )

- Quà cấp 85 : Nhận 1 Vũ Khí 86 Random Theo Hệ Phái

- Quà cấp 90 : Nhận 3 Mật Tịch X25 Theo Hệ Phái

- Quà Cấp 91 : 2 Tàng Kiếm Kim Ấn ( Giao Dịch Được )

- Quà cấp 92 : 2 Tàng Kiếm Kỳ Thạch ( Giao Dịch Được )

- Quà cấp 94 : 2 Tàng Kiếm Bảo Châu ( Giao Dịch Được )

- Quà cấp 96 : 1 Nón Hạo Nguyệt +9

- Quà cấp 97 : 1 Áo  Hạo Nguyệt +9

- Quà cấp 98 : 1 Quần Hạo Nguyệt +9

- Quà cấp 99 : 1 Vủ Khí Hạo Nguyệt + 9