Nâng Cấp Trang Bị Bạch Kim Viêm Đế


NPC Liên Quan : Học Trò Thợ Rèn Lưu (176/182) Tương Dương↪️Nâng cấp trang bị Viêm Đế thành Thiên Chi Viêm Đế :
- Nhân vật cần 1 trang  bị Viêm Đế +7; 15 Mãnh Bạch Kim; 1 Hoàng Kim Đại Hồng Bao ( chứa 999 vàng ) và 300 Vàng để nâng cấp lên 1 trang bị Thiên Chi Viêm Đế +0

↪️Nâng cấp trang bị Thiên Chi Viêm Đế thành Bạch Kim Viêm Đế
- Nhân vật cần 1 trang bị Thiên Chi Viêm Đế +13; 68 Mảnh Bạch Kim; 199 Thiên Thạch Tinh Thạch và 3999 Vàng để nâng cấp lên 1 trang bị Bạch Kim Viêm Đế +0
Lưu Ý : Nhân vật cần tạo pass rương ở npc Thủ Khố và mở khóa rương trước khi nâng cấp !!!