HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT MÁY CHỦ MỚI PHỤNG VŨ

STT

Tên Hoạt Động

Thời gian

Địa điểm

Phần thưởng

1

Boss Hoàng Kim

Cả Ngày

Ngoài Thành

Tối đa 10.000.000 EXP và vủ khí 76 chưa giám định

2

Cây Huy Hoàng

12h30~12h40

17h30~17h40


21h30~21h40

Tây Thành Đô

Cây nhỏ: 3.000.000 EXP, VK 76 Chưa Giám Định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Cây vừa: 4.000.000 EXP, VK 76 Chưa Giám Định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Cây lớn: 5.000.000 EXP, VK 76 Chưa Giám Định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

3

Đào Kho Báu

Cả Ngày(50 lần/ 1 ngày)

Hạnh Hoa Thôn

Rương Tiểu: 3.000.000 EXP,  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Trung: 4.000.000 EXP,  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Đại: 5.000.000 EXP Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

4

Boss Thế Giới

21h15

Tây Thành Đô

Boss chính 30.000.000 EXPcho những ai tham gia
Boss Phụ 10.000.000 EXP cho những ai tham gia
Rương Vàng :vủ khí 76 chưa giám định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Rương Bạc:Vủ khí 76 chưa giám định, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

5 Tụ Bảo Bồn Cả Ngày(50 lần/ 1 ngày) Tương Dương 3.000.000 + 1 Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

 

 

Phần Thưởng Đào Kho Báu :
- Rương Tiểu Exp Cố Định 3.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và 50 Danh Vong 50 Sư Môn
1 Vé Tiểu Ý Vàng
1 Quân Công Huy Hoàng
2 Ma Đao Thạch 1
1 Ma Đao Thạch 2
10 Ma Tinh
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
Sách Pet 1
Sách Pet 2
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Mảnh Bạch Kim
- Rương Trung Exp Cố Định 4.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và 150 Danh Vong 150 Sư Môn
1 Quân Công Huy Hoàng
3 Ma Đao Thạch 1
2 Ma Đao Thạch 2
1 Ma Đao Thach 3
1 Vé Tiểu Ý Vàng
20 Ma Tinh
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
Sách Pet 1
Sách Pet 2
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Thien Thạch Linh Thach
2 Mảnh Bạch Kim
- Rương Đại Exp Cố Định 5.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và 200 Danh Vong 200 Sư Môn
1 Quân Công Huy Hoàng
3 Ma Đao Thạch 1
2 Ma Đao Thạch 2
1 Ma Đao Thach 3
1 Vé Tiểu Ý Vàng
1 Hoà Thị Bích
30 Ma Tinh
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
1 Trứng Linh Thú Cao
2 Sách Pet 2
1 Sách Pet 3
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Cường Hoá Quyễn 14
1 Cường Hoá Quyễn 15
1 Thien Thạch Linh Thach
3 Mảnh Bạch Kim
1 Thiên Cang Lệnh
1 Thiên Môn Kim Lệnh
1 Tiểu Định hồn
1 Đại Định Hồn
Cây Huy Hoàng
-Cây Nhỏ Exp Cố Định 3.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và Vủ Khí 76 Chưa Giám Định
20 Tây Bắc Vọng
20 Banh Bột Vàng
20 Minh Nguyệt Dạ
1 Ma Đao Thạch 1
2 Ma Đao Thạch 2
1 Sách Pet 1
1 Sách Pét 2
1 Trứng linh Thú Sơ
1 Mảnh Bạch Kim
10 Ma Tinh
Vip Phong Thương Lệnh Du Hiệp
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
- Cây Trung Exp Cố Định 4.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và Vủ Khí 76 Chưa Giám Định
50 Tây Bắc Vọng
50 Banh Bột Vàng
50 Minh Nguyệt Dạ
3 Ma Đao Thạch 1
2 Ma Đao Thạch 2
1 Ma Đao Thạch 3
1 Sách Pet 1
1 Sách Pét 2
2 Mảnh Bạch Kim
20 Ma Tinh
Vip Phong Thương Lệnh Ưng Dương
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Trứng Linh Thú Trung
1 Băng Thạch
1 Trứng Linh Thú Cao
1 Vé Tiểu Ý Vàng
- Cây Lớn Exp Cố Định 5.000.000 Và Ngẫu Nhiên Các Phần Thưởng Và Vủ Khí 76 Chưa Giám Định
10 Ma Đao Thạch 1
10 Ma Đao Thạch 2
10 Ma Đao Thạch 3
2 Sách Pet 3
5 Sách Pét 2
5 Mảnh Bạch Kim
30 Ma Tinh
Vip Phong Thương Lệnh Chiến Cuồng
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Cường Hoá Quyễn 12
1 Cường Hoá Quyễn 13
1 Cường Hoá Quyễn 14
1 Cường Hoá Quyễn 15
1 Trứng Linh Thú Trung
1 Vé Tiểu Ý Vàng
1 Băng Thạch
1 Trứng Linh Thú Cao
Boss Thế Giới ( Đông Phương Bất Bại Ở Tây Thành Đô)
- Rương Bạc
50 Tây Bắc Vọng
50 Banh Bột Vàng
50 Minh Nguyệt Dạ
10 Ma Đao Thạch 1
5 Ma Đao Thạch 2
20 Ma Tinh
2 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
5Trứng Linh Thú Sơ
3 Trứng Linh Thú Trung
1 Trứng Linh Thú Cao
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
3 Cường Hoá Quyển 12
2 Cường Hoá Quyển 13
1 Cường Hoá Quyển 14
- Rương Đại Chiến
5 Vé Tiểu Ý Vàng
100 Ma Tinh
1 Mật Tịch x20 Theo Hệ Phái
30 Ma Đao Thạch 1
20 Ma Đao Thạch 2
10 Ma Đao Thach 3
5 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
2 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
5 Mảnh Bạch Kim
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
5 Cường Cường Hoá Quyển 12
4 Cường Cường Hoá Quyển 13
3 Cường Cường Hoá Quyển 14
2 Cường Cường Hoá Quyển 15
2 Trứng Linh Thú Cao
500 Mảnh Thiên Cang
100 Mảnh Thiên Môn
1 Tiểu Định Hồn
1 Đại Định Hồn
Boss Chiến Trường
- Rương Bạc
50 Tây Bắc Vọng
50 Banh Bột Vàng
50 Minh Nguyệt Dạ
20 Ma Tinh
1 Mật Tịch x20 Ngẫu Nhiên
5 Ma Đao Thach 1
5 Ma Đao Thach 2
5 Ma Đao Thach 3
2 Quân Công Huy Hoàng
2 Vé Tiểu Ý Vàng
1 Thiên Thạch Linh Thạch
1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
- Rương Vàng Vủ Khí 76 Ngẫu Nhiên
50 Ma Tinh
5 Vé Tiểu Ý Vàng
2 Mật Tịch x20 Ngẫu Nhiên
2 Tinh Hoa Uẩn Linh 5