Boss Bang Máy Chủ Linh Bảo Sơn


1. Thời Gian Xuất Hiện : 21h30 Chủ Nhật Hằng Tuần.
2. Bản Đồ Xuất Hiện : Tây Thành Đô.
3. Phần Thưởng Khi Kết Thúc Boss : Gồm 8 Rương Vàng ( Bang Chủ Mới Nhặt Được )
- 5 Mật Tịch x25 Theo Hệ Phái
- 10 Uẩn Linh 6
- 3 Bao Thiên Thạch Tinh Thạch
- 3 Tiểu Định Hồn
- 3 Đại Định Hồn
- 3 Thiên Cang Lệnh
- 3 Thiên Môn Kim Lệnh
- 5000 Vàng