Đua Top Máy Chủ Viêm Đế


1. Đua Top Công Trạng

↪️Hai nhân vật đạt 1.600.000 công trạng đầu tiên ở hai phe Tống - Liêu (yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99 CS0 trở lên, yêu cầu quân hàm Soái) :

- Nhận 1 thú cưỡi Chiến Tượng (vĩnh viễn) + 1.000.000 kim phiếu + 5 mật tịch x20 + danh hiệu Tống Đại Vương (Liêu Đại Vương) thuộc tính 20k HP + 40% tốc di chuyển + 1 set Ngự Long Nguyên Soái +7

 

↪️ Bốn nhân vật tiếp theo đạt công trạng 1.400.000 ở hai phe Tống - Liêu (yêu cầu đạt 10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99 CS0 trở lên, yêu cầu quân hàm Tướng) :
- Nhận 1 thú cưỡi Chiến Lang (vĩnh viễn) + 500.000 kim phiếu + 5 mật tịch X20 +1 set Ngự Long Tướng Quân +7

2. Đua Top Hệ Phái

↪️Nhân vật của tất cả các hệ phái (yêu cầu  10.000 danh vọng, 10.000 sư môn, cấp độ 99 CS0 trở lên và công trạng đạt 1.000.000) :

- Nhận 1 thú cưỡi Chiến Lang + 500.000 kim phiếu + 5 mật tịch X20

3. Lưu Ý
- Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 top 
- Thời gian đua top không giới hạn, nhân vật đủ điều kiện đến NPC Sứ Giả Đua Top (175/177) Biện Kinh để nhận thưởng.